MEMBERS LIST RELATED TO RATION CARD

RATION CARD NUMBER : LD/LN/000247

S.NO MEMBER NAME RELATIONSHIP
WITH HEAD
1 SHEMHI WANGSU HEAD
2 SHAMHO WANGSU HUSBAND
3 WANGLEE WANGSU FATHER
4 LONWANG WANGSU SON
5 CHEMLAI WANGSU SISTER