MEMBERS LIST RELATED TO RATION CARD

RATION CARD NUMBER : LD/LN/000246

S.NO MEMBER NAME RELATIONSHIP
WITH HEAD
1 NAMAN WANGSU HEAD
2 MANCHA WANGSU HUSBAND
3 NYAIHI WANGSU MOTHER IN LAW
4 JINGMAN WANGSU DAUGHTER