MEMBERS LIST RELATED TO RATION CARD

RATION CARD NUMBER : LD/LN/000244

S.NO MEMBER NAME RELATIONSHIP
WITH HEAD
1 PHERAP WANGSU HEAD
2 TANAI WANGSU HUSBAND
3 WANGREN WANGSU SON