MEMBERS LIST RELATED TO RATION CARD

RATION CARD NUMBER : LD/LN/000229

S.NO MEMBER NAME RELATIONSHIP
WITH HEAD
1 WANGNAI WANGSU HEAD
2 PHEYOUNG WANGSU WIFE
3 MANKAI WANGSU SON
4 NYELAI WANGSU DAUGHTER
5 NGAMLOI WANGSU DAUGHTER
6 WANGNOI WANGSU SON