MEMBERS LIST RELATED TO RATION CARD

RATION CARD NUMBER : LD/LN/000171

S.NO MEMBER NAME RELATIONSHIP
WITH HEAD
1 SANGMO WANGSU HEAD
2 TAHOW WANGSU HUSBAND
3 DONWANG WANGSU SON
4 KOMJING WANGSU DAUGHTER
5 REMKA WANGSU DAUGHTER
6 JAPANG WANGSU SON