MEMBERS LIST RELATED TO RATION CARD

RATION CARD NUMBER : LD/LN/000156

S.NO MEMBER NAME RELATIONSHIP
WITH HEAD
1 PONO WANGSU HEAD
2 NEIJOM WANGSU WIFE
3 NEJON WANGSU DAUGHTER
4 KAMWANGWANGSU SON
5 WANGLI WANGSU DAUGHTER
6 SENKHAW WANGSU DAUGHTER
7 WANGREN WANGSU SON
8 NGAMNYO WANGSU DAUGHTER
9 NAWTOH WANGSU DAUGHTER