MEMBERS LIST RELATED TO RATION CARD

RATION CARD NUMBER : LD/LN/000155

S.NO MEMBER NAME RELATIONSHIP
WITH HEAD
1 WANGNAM WANGSU HEAD
2 LUAHI WANGSU WIFE
3 LOIJING WANGSU DAUGHTER
4 SHOMPONG WANGSU SON
5 PHEHROM WANGSU DAUGHTER
6 MARY WANGSU DAUGHTER